Proje Hizmetleri

HT-TTM Proje Hizmetleri, 2013 yılında akademisyenlerin, sanayicilerin ve girişimcilerin  proje fikirlerini hayata geçirebilmek için Hacettepe Üniversitesi’ne hizmet vermeye başlamıştır.  Akademisyenlerin ulusal ve uluslararası fon programlarından etkin bir şekilde yararlanmaları için proje yazım desteği vermektedir. Bunun yanı sıra firmalara proje yazım hizmeti vermektedir. Deneyimli ekibimiz, ulusal ve uluslararası fon programlarında proje hazırlama ve yürütme deneyimine sahip uzmanlardan oluşmaktadır.

 • Ulusal ve uluslararası fon programlarının takibinin yapılması
 • Akademisyenler, girişimciler ve firmalar için uygun fon programlarının duyurulması
 • Birebir akademisyen, girişimci ve firma görüşmelerinin yapılması
 • Proje fikri olan akademisyenlerin, girişimcilerin ve firmaların proje fikirlerinin Ar-Ge niteliği, altyapı ihtiyacı, bilimsel ve ekonomik etki, ortak gerekliliği ve proje bütçesi göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve uygun fon programlarına yönlendirilmesi
 • Proje başvuru dosyasının ilgili programın usul ve esaslarına göre değerlendirilerek düzenlenmesi
 • Projeler kapsamında akademisyenlerden, firmalardan ve girişimcilerden gelen soruların cevaplanması, proje yazım desteği verilmesi
 • Üniversite içinde Fakülte, Enstitü, Bölüm ve Anabilim Dallarına; Üniversite dışında Organize Sanayi Bölgeleri, kümeler ve diğer çatı kuruluşlara ulusal ve uluslararası fon programları ile ilgili bilgilendirme sunumlarının yapılması

Akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası fon programlarından etkin bir şekilde yararlanmaları için proje hazırlama danışmanlığı ve proje hazırlama eğitim hizmetleri sağlıyoruz. Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları sırasında ortaya çıkan Ar-Ge niteliği yüksek proje konularını en uygun ulusal/uluslararası fon kaynaklarına yönlendiriyoruz. Gerektiği durumlarda ulusal ve uluslararası proje ortağı bulunmasını sağlıyoruz ve finansal destek sağlanmasına aracılık ediyoruz.
 

TÜBİTAK ARDEB PROGRAMLARI

1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Amacı: Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemek.

Kimler Başvurabilir:
Üniversite-Doktora Derecesi (Tıp, diş hekimliği, Eczacılık, Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Derecesi/Sanatta Yeterlik Derecesi)
Özel/Kamu Kuruluşları-Lisans Eğitimi
Proje Süresi: En fazla 36 aydır.
Destek Miktarı: 1.650.000 TL’dir.
Başvuru Tarihleri: Yıl içerisinde çağrılı olarak başvuru zaman tarihleri belirtilir.

 

1002 A- Hızlı Destek Modülü

Amacı: Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir:
Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde- Kadrolu/tam zamanlı ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesi
Araştırma Enstitüsünde-  Kadrolu/tam zamanlı en az dört yıllık lisans eğitimi 
Doktora Öğrencisi & Tıpta, Diş hekimliğinde, Eczacılıkta, Veteriner Hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi ise doktora yeterliğini almış olması ve kabul edilmiş doktora tezlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi gerekçesi ile  programa başvurabilirler.
Destek Süresi: En fazla 12 aydır.
Destek Miktarı: 75.000 TL’dir.
Başvuru Dönemleri: Zaman Kısıtlaması Yoktur.

 

1002 B- Acil Destek Modülü
Amacı: Acil veya öngörülemeyen durumlarda ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesine yönelik olarak hazırlanacak veya hâlihazırda sürdürülmekte olan bir araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan tamamlayıcı nitelikteki araştırma materyali ve veriye erişim vb. desteklerin talep edileceği proje önerilerinin, daha hızlı bir değerlendirme sürecine tabi tutularak desteklenmesidir.

(*) Yürürlükte olan TÜBİTAK destekli bir projede hâlihazırda yapılması gereken bir iş için bu program kapsamında başvuru yapılamayacak, ancak ilgili proje devam ederken/sonuçlandıktan sonra ortaya çıkacak yeni bir çalışma için başvuru yapılabilecektir

Destek Süresi: 6 aya kadar
Destek Miktarı: 60.000 TL’dir.
Başvuru Dönemleri: Zaman Kısıtlaması Yoktur.

 

1002 C- Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı

Amacı: Ülkemiz sınırları içinde gelişen deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel, çığ, yangın, musilaj gibi doğa kaynaklı afetler sonrası veri toplamak amacıyla saha çalışması yürütecek üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde görevli araştırmacıların kısa süreli çalışmalarına destek sağlamaktır.

1002-C Programı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yürütülmektedir.

Proje süresi: Proje süresi en fazla 15 gün olabilir.  Başvuru doğal afet sonrası en geç 1 hafta içinde yapılmalıdır.

Bütçe: Yurt içi saha çalışması giderleri

 

1003-Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı (Üniversite- Sanayi İşbirliği)
Amacı: Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir:
Üniversite – Doktora Derecesi
Özel/Kamu Kuruluşları-Lisans Eğitimi
Süresi ve Bütçesi: Küçük ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, orta ve büyük ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.
•    Küçük Ölçekli projeler : 750.000 TL’ye kadar
•    Orta Ölçekli projeler : 750.001 – 1.500.000 TL
•    Büyük Ölçekli projeler : 1.500.001 – 3.7500.000 TL
Başvuru Dönemleri: Çağrılı- 2 aşamalı

 

1005 – Ulusal Yeni Fikirlere Destek Programı
Amacı: Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik, dışa bağımlılığımızı azaltacak, rekabet gücünü artıracak ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme projelerini desteklemektedir.
Kimler Başvurabilir:
Üniversite – Lisans Derecesi
Özel/Kamu Kuruluşları/Yüksekokul-Lisans Eğitimi
Destek Süresi: En fazla 18 aydır.
Destek Miktarı: 650.000 TL’dır.
Başvuru Dönemleri: Zaman kısıtlaması yoktur.

 

1007- Kamu Kurumları Araştırma Destek Programı (Üniversite-Sanayi İşbirliği)
Amacı: Kamu kurumlarının ArGe ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulmasıdır.

Kimler Başvurabilir:
Üniversite – Doktora Derecesi
Özel/Kamu Kuruluşları-Lisans Eğitimi
Destek Süresi: 30-48 ay arası 
Destek Miktarı: Çağrıya göre değişmektedir.
Başvuru Dönemleri: Çağrılı 2 aşamalı

 

3501-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı
Amacı: Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir.
Kimler Başvurabilir: Üniversite-Doktora Derecesi, 7 yıl, Doçent ve altı akademik unvana sahip olunması
Destek Süresi: En fazla 36 aydır.
Destek Miktarı: 750.000 TL’dir.
Başvuru Dönemi: Zaman kısıtlaması yoktur.

 

3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı

Amacı:

 1. a)beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemler, yaklaşımlar ve yorumların geliştirilmesi;
 2. b)kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulması; 
 3. c)teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılandırılmış;

Çıktı ve etki odaklı sosyal ve beşeri bilim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenerek ülkemizde toplumsal ve kamusal fayda sağlanmasıdır.

Kimler Başvurabilir:  Üniversite- Lisans derecesi
Destek Süresi: 24 aya kadar
Destek Miktarı: 700.000 TL’dir.
Başvuru Dönemi: Zaman Kısıtlaması Yoktur.

 

TÜBİTAK İKİLİ ve ÇOKLU İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetler arası ya da kurumlar arası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır. TÜBİTAK İkili ve çoklu işbirliği projelerine TÜBİTAK tarafından araştırma desteği verilmektedir.

 

TÜBİTAK BİDEB BURS VE DESTEK PROGRAMLARI

2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

Program kapsamında, doktora yeterlik sınavını geçmiş ve tez önerisi kabul edilmiş T.C. vatandaşı doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencilerine, tezleriyle ilgili yurt dışında araştırma imkânı sağlamak için destek verilmektedir.
Destek süresi en fazla 12 aydır.

 

2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Program kapsamında; Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, doktora derecesi veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi derecesine sahip veya ilgili dereceye sahip olacak olan araştırmacılara doktora sonrası çalışmalarını yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilir.

Destek süresi en az 6, en fazla 24 ay olmak üzere TÜBİTAK tarafından onaylanan süre kadardır.
 

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Program kapsamında, doktora derecesi veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi derecesine sahip yurt dışında araştırmalar yapacak olan bilim insanları desteklenmektedir.

Destek süresi en fazla 12 aydır.

 

2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı 

Bu destek kapsamında bilimin ve teknolojinin her alanında ülkemiz açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan, önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelere ve bu projeleri gerçekleştirecek olan yurt içindeki bilim insanlarına destek verilmesi hedeflenmektedir.

Destek süresi 36 aydır.

 

2232 - A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı

 Program kapsamında ülkemiz açısından stratejik öneme sahip araştırma alanlarında yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere, alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma deneyimi olan başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurtdışından Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilir.

Destek süresi proje için en az 24 ay, en fazla 36 aydır.

 

2232-B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı

Program kapsamında ülkemiz açısından stratejik öneme sahip araştırma alanlarında yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere, alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma deneyimi olan başta Türk bilim insanları olmak üzere 40 yaş altındaki genç araştırmacıların yurt dışından Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilir.

Destek süresi proje için en az 24 ay, en fazla 36 aydır.

 

2247-D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı 

Bu destek kapsamında bilimin ve teknolojinin her alanında ülkemiz açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan, önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelere ve bu projeleri gerçekleştirecek olan yurt içindeki genç bilim insanlarına destek verilmesi hedeflenmektedir.

Destek süresi 36 aydır.

 

2247-B Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği Programı

Bu program kapsamında Avrupa Birliği fonlarından ülkemize geri dönüş oranını artırmak için araştırmacıların önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli içeren projelerini iyileştirmek/güçlendirmek ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)’den destek alabilmelerini sağlamak için destek verilmektedir. Bu program kapsamında hibe destek olarak; araştırma projesi desteği sağlanır.

2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı

2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım (CoCirculation2) programının amacı; alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmelerini desteklemek, ülkemizi tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirmek, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlamak, Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunmak, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını desteklemek, araştırmacıların kariyer gelişimlerini araştırma ve eğitim imkanları ile desteklemektir.

2244 Sanayi Doktora Programı

2244-Sanayi Doktora Programının amacı, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı - sanayi işbirliğinin geliştirilmesidir.

Programa üniversiteler ya da araştırma altyapıları;

 • Ar-Ge veya Tasarım Merkezine Sahip Şirketler,
 • Teknopark Şirketleri veya
 • TÜBİTAK Projesi Sonuçlandırmış Şirketler ile protokol yaparak başvuru yapabilir.

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan önlisans ve lisans öğrencisinin/öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için hibe desteği sağlanır.

Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir.

 

KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI

Mali Destek Programları

Ankara Kalkınma Ajansı, yıllık çalışma programında ve ilgili başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla; özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin projelerine mali destek sağlamaktadır.

Başvuru Dönemi: Çağrılı programlardır.
 

Teknik Destek Programları

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteklerden;

 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 •  Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
 •  Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 •  Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 •  Sivil toplum kuruluşları, yararlanabilir.
  Teknik destek, eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler şeklinde sağlanmaktadır.

AB FON PROGRAMLARI

Ufuk Avrupa Programı 

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Ufuk Avrupa Programın amaçları;
1.    Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,
2.    Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak,
3.    Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.
Ufuk Avrupa Programının yapısı 3 bileşen altında toplanmaktadır. Ufuk Avrupa Programı yapısı aşağıda sunulmaktadır.


IPA PROGRAMI

IPA-Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı- AB’nin Batı Balkanlara ve Türkiye’ye daha verimli kaynak aktarımını sağlamak amacıyla oluşturduğu bir mekanizmadır. IPA, AB üyeliği yolunda siyasi ve ekonomik reformlar üstlenen ülkelere programların uygulanması ve yönetilmesi konusunda vb. konularda yardım sağlamaktadır. Çağrılı programlardır.

 

 

 

Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi 
EuropeAid/139588/IH/SER/TR

Konsorsiyum Lideri: WYG Türkiye, Hulla&Co Human Dynamics, Ortaklar: HT-TTM, European Projects Management Ltd.

Amaç: Sunulan özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması yoluyla özel eğitim ihtiyacı     olan öğrencilerin topluma entegrasyonunu sağlamak.

Proje Süresi: 01.08.2019 – 01.08..09.2022

 

Osmaniye İş Geliştirme Merkezinin Kurulması için Teknik Destek Projesi (Osmaniye İŞGEM)
EuropeAid/134915/IH/SER/TR/2

Konsorsiyum Lideri: GOPA Danışmanlık, Ortaklar: HT-TTM, STM, AFC Consultants

Amaç: Osmaniye’de girişimciliği güçlendirmek.

Proje Süresi: 17.06.2016 – 18.09.2018

Veriler

Akademisyen Görüşmesi
1.626
Düzenlenen Eğitim
153
Düzenlenen Eğitimlere Katılan Katılımcı
3.320
Destek Verilen Ulusal Projeler
589
Destek Verilen Uluslararası Projeler
217

Sıkça Sorulan Sorular

Ticarileştirilmesi istenilen ürün ile ilgili akademisyen veya akademisyen grubu eşleştirilerek, gerekli olması durumunda  üniversite altyapısı da sürece dahil edilerek lisanslama ve ticarileştirme süreci yönetilir. Ortaya çıkan ürünlerin patentleşme süreci de Patent Ofisi tarafından yürütülür.

Firma ve/veya Kamu Kurumu, çalışmak istediği belirli bir akademisyen veya akademisyen grubu yok ise, kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayabilecek akademisyenler HT-TTM tarafından akademisyen veri tabanı üzerinden belirlenmektedir.  Proje çerçevesi, yapılan toplantılarla belirlenir ve Firma ve/veya Kamu Kurumu /Akademisyen tarafından Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği Formu doldurularak süreç başlatılır.

Bir fon sağlayıcıdan destek almak tamamen firmanın tercihine bağlıdır. Kendi öz kaynakları ile de projenin gerçekleştirilmesi mümkündür.

Başvurulması planlanan döneme ait güncel fon ve destek programları firma ile yapılan üniversite-sanayi iş birliği geliştirme toplantılarında, mevcut durumun analiz edilmesi sonrasında belirlenmektedir. HT-TTM, çağrı dönemine uygun olarak proje yazma desteği ile birlikte projede gerekli olabilecek akademik danışmanlık desteği için iş birliği desteğini sağlamaktadır.

Firma ve/veya Kamu Kurumu tarafından önerilen proje kapsamına, ihtiyaçlarına ve projenin multidisipliner olmasına göre, farklı alanlarda birden fazla akademisyen projede görev alabilmektedir. 

Proje ve Sözleşme Yönetim Desteği (Proje yazımı dahil, idari, hukuki ve mali süreçlerin koordinasyonu), Akademik Danışmanlık Desteği

Firma ve/veya Kamu Kurumu tarafından talep edildiği ya da projenin niteliğine göre Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri dışındaki akademisyenlerle de çalışmaktayız.  
 

“Hacettepe Üniversitesi Sınai Mülkiyet Değerlendirme Kurulu” tarafından patent ve tasarım başvurusunun yapılmasına karar verilen buluş ve tasarımların başvuru ve tescil işlem ücretleri HT_TTM tarafından karşılanacaktır.
 

HT_TTM Patent Ofisi uzmanı tarafından buluşçulara gönderilen buluş bildirim formu doldurulup, HT-TTM Patent Ofisi yetkilisine teslim edildikten sonra ön araştırma işlemine başlanacaktır.  Ön araştırma sonucu olumlu çıkar ve HT-TTM üst kurulu tarafından da buluşun başvuru sürecinin HT_TTM tarafından yürütülmesine karar verilirse tarifname yazımına geçilecektir. Tarifname yazımı akademisyenden/öğrencilerden/firmalardan talep edilebilecek ek bilgiler ile tamamlanacaktır ve devamında başvuru sürecine geçilecektir.
 

Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 12 aylık sürede buluşun açıklanması hoşgörü süresi olarak adlandırılmaktadır. Desteklenmesi istenen buluşun yayınının yapılmasından önce HT-TTM Patent Ofisi uzmanlarının bilgilendirilmesi sürecin işleyişi açısından önem taşımaktadır. Hoşgörü süresi Türkiye ve ABD başvurularında geçerli olmaktadır.
 

Akademisyenlerimizden/öğrencilerimizden Buluş Bildirim Formları alındıktan sonra ilk aşamada HT-TTM Patent Ofisi uzmanları tarafından incelenmekte ve daha sonrasında koruma kriterlerini sağladığı ve ticarileşme potansiyeli olduğu düşünülen buluşlar çalışmış olduğumuz çözüm ortaklarına ön araştırması yapılması için gönderilecektir. Akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen Buluş Bildirim Formları ve çözüm ortaklarından gelen ön araştırma raporu “Hacettepe Üniversitesi Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Komisyonuna” sunulacaktır. Kuruldan çıkan sonuç olumlu olursa buluşların patent süreci HT-TTM tarafından gerçekleştirilecektir.