PROJE OFİSİ

BİZ KİMİZ

HT-TTM Proje Ofisi 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin Proje Ofisi olarak  akademisyenlerin, sanayicilerin ve girişimcilerin  proje fikirlerini hayata geçirebilmek için hizmet vermeye başlamıştır. Akademisyenlerin ulusal ve uluslararası fon programlarından etkin bir şekilde yararlanmaları için proje yazım desteği vermektedir. Bunun yanı sıra firmalara proje yazım hizmeti vermektedir. Deneyimli ekibimiz, ulusal ve uluslararası fon programlarında proje hazırlama ve yürütme deneyimine sahip uzmanlardan oluşmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

* Ulusal ve uluslararası fon programlarının takibini yapılması

* Akademisyenler, girişimciler ve firmalar için uygun fon programlarının duyurulması

* Birebir akademisyen, girişimci ve firma görüşmelerinin yapılması

* Proje fikri olan akademisyenlerin, girişimcilerin ve firmaların proje fikirlerinin Ar-Ge niteliği, altyapı ihtiyacı, bilimsel ve ekonomik etki, ortak gerekliliği ve proje bütçesi göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve uygun fon programlarına yönlendirilmesi

* Proje başvuru dosyasının ilgili programın usul ve esaslarına göre değerlendirilerek düzenlenmesi

* Projeler kapsamında akademisyenlerden, firmalardan ve girişimcilerden gelen soruların cevaplanması, proje yazım desteği verilmesi

* Üniversite içinde Fakülte, Enstitü, Bölüm ve Anabilim Dallarına; Üniversite dışında Organize Sanayi Bölgeleri, kümeler ve diğer çatı kuruluşlara ulusal ve uluslararası fon programları ile ilgili bilgilendirme sunumlarının yapılması

NE YAPIYORUZ

Akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası fon programlarından etkin bir şekilde yararlanmaları için proje hazırlama danışmanlığı ve proje hazırlama eğitim hizmetleri sağlıyoruz. Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları sırasında ortaya çıkan Ar-Ge niteliği yüksek proje konularını en uygun ulusal/uluslararası fon kaynaklarına yönlendiriyoruz. Gerektiği durumlarda ulusal ve uluslararası proje ortağı bulunmasını sağlıyoruz ve finansal destek sağlanmasına aracılık ediyoruz.

DESTEKTE BULUNDUĞUMUZ FON PROGRAMLARI;

TÜBİTAK

 • ARDEB PROGRAMLARI

1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Amacı: Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemek.

Kimler Başvurabilir:

Üniversite-Doktora derecesi

Özel/Kamu Kuruluşları-Lisans Eğitimi

Proje Süresi:

En fazla 36 aydır.

Destek Miktarı: 720.000 TL’dir.

Başvuru Tarihleri: Mart – Eylül

• 1002- Hızlı Destek Programı

Amacı: Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir:

Üniversiteler/Araştırma Enstitüleri–Doktora Öğrencileri veya Doktora Dereceleri

Araştırma Hastaneleri-Tıpta Uzmanlık Derecesi veya Tıpta Uzmanlık Öğrencisi

Destek Süresi: 12 aya kadar

Destek Miktarı: 45.000 TL

Başvuru Dönemleri: Zaman Kısıtlaması Yoktur.

• 1003-Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı (Üniversite- Sanayi İşbirliği)

Amacı: Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir:

Üniversite – Doktora Derecesi

Özel/Kamu Kuruluşları-Lisans Eğitimi

Süresi ve Bütçesi: Küçük ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, orta ve büyük ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

 • Küçük Ölçekli projeler : 750.000 TL’ye kadar
 • Orta Ölçekli projeler : 750.001 – 1.500.000 TL
 • Büyük Ölçekli projeler : 1.500.001 – 3.7500.000 TL

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ):2.500 TL/Ay

Başvuru Dönemleri: Çağrılı- 2 aşamalı

• 1005 – Ulusal Yeni Fikirlere Destek Programı

Amacı: Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik, dışa bağımlılığımızı azaltacak, rekabet gücünü artıracak ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme projelerini desteklemektedir.

Kimler Başvurabilir:

Üniversite – Lisans Derecesi

Özel/Kamu Kuruluşları/Yüksekokul-Lisans Eğitimi

Destek Süresi: 18 aya kadar

Destek Miktarı: 300.000 TL

Başvuru Dönemleri: Zaman kısıtlaması yoktur.

1007- Kamu Kurumları Araştırma Destek Programı (Üniversite-Sanayi İşbirliği)

Amacı: Kamu kurumlarının Ar‐Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulmasıdır.

Kimler Başvurabilir:

Üniversite – Doktora Derecesi

Özel/Kamu Kuruluşları-Lisans Eğitimi

Destek Süresi: 30-48 aya kadar

Destek Miktarı: Çağrıya göre değişmektedir.

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ):2500 TL/ay

Başvuru Dönemleri Çağrılı 2 aşamalı

3501-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı

Amacı: Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir.

Kimler Başvurabilir: Üniversite-Doktora Derecesi, 7 yıl, farklı üniversite

Destek Süresi: 36 aya kadar

Destek Miktarı: 360.000 TL’dir.

Başvuru Dönemi: Zaman kısıtlaması yoktur.

 • İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır. TÜBİTAK İkili işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

 • KALKINMA AJANSI

Mali Destek Programları

Ankara Kalkınma Ajansı, yıllık çalışma programında ve ilgili başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla; özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin projelerine mali destek sağlamaktadır.

Başvuru Dönemi: Mart Ayı

Teknik Destek Programları

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteklerden;

 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları, yararlanabilir.

Teknik destek, eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler şeklinde sağlanmaktadır.

 • EKONOMİ BAKANLIĞI KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ

Kümelenme : Firmaların, İşbirliği Kuruluşları önderliğinde ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık), ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi

Amaç: İşbirliği kuruluşu koordinasyonunda firmalarımızın ortak sorun, ortak fırsat, ortak vizyon anlayışı içerisinde, plan ve program yaparak ihracat stratejileri geliştirmelerinin özendirilmesi

İşbirliği Kuruluşları:

• İhracatçı Birlikleri

• İl Sanayi / Ticaret Odaları

• TOBB, TİM, DEİK

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Endüstri Bölgeleri

• Sektörel Üretici Dernekleri

• Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

• İmalatçıların kurduğu dernek- birlik veya kooperatifleri

Destek Miktarı: 75 %

 • AB Fon Programları

• Horizon 2020

 • Avrupa Komisyonu’na doğrudan başvuru
 • 3-5 yıl sonra pazara sunulacak ürünler
 • Çok yıllı
 • Dünyanın en büyük sivil araştırma programı
 • En az 3 farklı AB üye ya da asosiye üye ülkesindeki
 • Sanayi, KOBİ, Üniversite, Araştırma Merkezi, STK, vb. farklı kuruluşların oluşturduğu konsorsiyumlar,
 • Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) ve Marie-Curie alanlarında tek başına araştırmacılar,
 • KOBİ Enstrümanı alanında tek başına işletmeler H2020 Programı’na başvurabilirler.

Öncelikli Alanları:

 • IPA Programları

IPA-Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı- AB’nin Batı Balkanlara ve Türkiye’ye daha verimli kaynak aktarımını sağlamak amacıyla oluşturduğu bir mekanizmadır. IPA, AB üyeliği yolunda siyasi ve ekonomik reformlar üstlenen ülkelere programların uygulanması ve yönetilmesi konusunda vb. konularda yardım sağlamaktadır. Çağrılı programlardır.

PROJE OFİSİ

Gözde AKGÜN

Proje Ofisi Koordinatörü

Nilhan Duran

Uzman Yardımcısı
İletişim

HACETTEPE TTM

Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi
Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent Sit.
6. Ar-Ge C Blok Apt. No: 6 C/79 Çankaya /ANKARA
ht.ttm@hacettepe.edu.tr
Tel: (312) 297 62 78
Faks: (312) 297 62 82