PATENT OFİSİ

Home - PATENT OFİSİ

PATENT OFİSİ

 

BİZ KİMİZ

Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerine ve sanayiye fikri sınai ve mülkiyet hakları kapsamında teknik destek sağlamak amacı ile Hacettepe Üniversitesi Rektörü’nün onayı ile HT-TTM Patent Ofisi “Hacettepe Üniversitesi’nin Patent Ofisi” olarak hizmet vermeye 2013 yılı itibariyle başlamıştır. Patent Ofisi olarak temel görevimiz; Üniversitemizdeki bilimsel çalışmalar sırasında ortaya çıkan buluşların patentlenebilirlik ve ticarileştirilebilirlik değerlendirmesini gerçekleştirmektir. Başta patent olmak üzere Fikri Sınai Haklara ilişkin süreçte akademisyenlerimize rehberlik ediyoruz. Üniversite-Sanayi işbirliği  çalışmaları sırasında ARDEB, TEYDEB, HORIZON vb projelerin çıktısı olarak, bazen de Girişimcilik Ofisimizdeki iş fikirlerinden patentlenebilir ve ticarileşebilir buluş konuları doğabilmektedir. Patent Ofisi olarak buluş sahiplerine bu süreçte yol haritası çizerek, rehberlik etmekteyiz. Patent Ofisi Ekibi olarak, bu sürece dahil olup, Fikri Sınai Haklar konusunda gereken hizmeti veriyoruz. Deneyimli ekibimiz, uzun yıllar Fikri Sınai Haklar konusunda sektör tecrübesine sahip, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Vekil tayin edilmiş uzmanlardan oluşmaktadır. Aynı zamanda HT-TTM patent ofisi Türk Patent ve Marka Kurumu ‘Bilgi Döküman Birimi’ ve Avrupa Patent Ofisi ‘PATLIB Patent Bilgi Merkezi‘dir.

 

 

NE YAPIYORUZ

AKADEMİSYENLER İÇİN

Buluşlarınızın;

Patentlenebilirlik değerlendirmesi
Ticarileştirilebilirlik değerlendirmesi
Patent veritabanlarında ön araştırması
Patent Başvuru Sürecinin Koordinasyonu
Akademik çalışmaların değerlendirilmesi
Buluşun saptanması
Buluş sahibi ile iletişim
Buluşun ticarileştirilebilirlik değerlendirmesi
Patentlenebilirlik değerlendirmesi
Teknik bilginin derlenip, patent tarifnamesine dönüştürülmesi
Başvurudan tescile kadarki sürecin Türk Patent Enstitüsü nezdinde koordinasyonu
Teşvik ve Destekler

SANAYİCİLER İÇİN:

Patent Ön Araştırması
Patent Eğitim Hizmetleri
Faaliyet Serbestliği Araştırması
Patent Ailesi Araştırması
Lisans/Devir İşlemleri
Hukuki Hizmetler
Ulusal ve Uluslararası Patent Başvurusu:
Patentlenebilirlik Değerlendirmesi
Tarifname ve İstem Takımının Hazırlanması
Patent Başvurusunun Yapılması
Patent Başvurusundan Tescile Süreç Takibi
Patent Teşvik Başvurusunun Yapılması
Patent Sürecinde Teknik Çeviri Hizmeti

 

 

 

PATENT SÖZLÜĞÜ

Teknoloji alanında karşılaşılan bir probleme teknik bir çözüm getiren ürün, yöntem ya da sistem olarak ifade edilir.

Başvuru sahibine, başvuru yaptığı ülke/bölgede belli bir süre boyunca buluşunu üretme, kullanma, satma hakkı sağlayan, bu anlamda üçüncü şahısları engelleyen tekel hakkıdır.

Patent başvurusu yapıldığı tarihten itibaren süreç içinde buluşun dünya çapında yapılan yenilik araştırmasından sonra başvuru sahibinin tercihi ile seçim yapabileceği bir tür patent sistemidir. İncelemeli sistem tercih edildiğinde, yenilik araştırması sonrasında patentlenebilirlik kriterlerine göre patentin incelemesi yapılır.

Patent başvurusu yapıldığı tarihten itibaren süreç içinde buluşun dünya çapında yapılan yenilik araştırmasından sonra başvuru sahibinin tercihi ile seçim yapabileceği bir tür patent sistemidir. İncelemesiz sistem tercih edildiğinde, yenilik araştırması sonrasında herhangi bir inceleme işlemine tabi tutulmaz.

Buluş için patent başvurusu yapılacağı sırada başvuru evrakları ile birlikte ilgili patent ofisine sunulması gereken, buluş ile ilgili tüm teknik detayın anlatıldığı dokümandır.

Patent veya faydalı model başvurusuna konu olan buluşun özellikle korunması istenen  teknik unsurlarının maddeler halinde yazıldığı kısımlarıdır.

Öncelik hakkıdır. Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi, usulüne uygun olarak yapılan ilk başvurunun sözleşme ülkelerinden birinde yapılması durumunda, başvuru sahibinin bir başka sözleşme ülkesinde 12 aylık bir süre içinde rüçhan haklı bir başvuru yapabilmesine imkan sağlar.Türkiye de Paris sözleşmesine üye ülkelerden birisidir.

Patent başvurusu yapıldıktan sonra tüm süreç sonunda elde edilen patent hakkının belgelenmesidir.

Patent sisteminde başvuru sahibi, üçüncü şahıs/firmalar ile gerçekleştireceği lisans sözleşmesi ile lisans alanların da patente konu ürün ya da yöntemin üretim, satma, kullanma haklarından istifade edebilmelerini sağlayabilir.

Patent sisteminde başvuru sahibi, üçüncü şahıs/firmalar ile gerçekleştireceği lisans sözleşmesi ile lisans alanların da patente konu ürün ya da yöntemin üretim, satma, kullanma haklarından istifade edebilmelerini sağlayabilir.

Patent sisteminde başvuru sahibi, üçüncü şahıs/firmalar ile gerçekleştireceği devir sözleşmesi ile patente konu ürün ya da yöntemin üretim, satma, kullanma haklarından tamamen feragat edebilmektedir.

Patent başvuruları yapılmadan önce, buluşa konu ürün ya da yöntemin tüm patent veritabanlarında, dünya çapındaki yayınlanmış patentler arasında belli kriterler üzerinden araştırmasının yapılması.

PATENT KÜTÜPHANESİ

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

ÇALIŞAN BULUŞLARINA, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞLARA VE KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA DAİR YÖNETMELİK

Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’ De Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Patent İşbirliği Anlaşması

Avrupa Patent Sözleşmesi

 

 

 

 

 

PATENT PORTFÖYÜMÜZ

Türkiye Patent Başvuruları

 • BİR ESNEK SİLECEK MEKANİZMASI
 • BİR HAP (HİDROKSİAPATİT)/BOR KATKILI HAP ÜRETİMİ VE KOMPOZİT DOKU İSKELELERİ GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR YÖNTEM
 • ANTİ-TERMAL VE ANTİ-RADAR ÖZELLİKLİ BİR KUMAŞ
 • BİR DEZENFEKSİYON APARATI
 • UÇUCU KÜLDEN PRESLEME YÖNTEMİYLE AGREGA ÜRETİM KALIBI
 • BİYOAKTİF BİR DOKU ONARIM TABAKASI
 • BİR İNTRA ARTİKÜLER JEL 2
 • PERİODONTİTİS TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİR BARİYER MEMBRAN VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • KIKIRDAK DİLİMLEYİCİ BİR CİHAZ
 • BİR FUMİGANT
 • BİR YUTKUNMA EGZERSİZ APARATI
 • KİŞİYE ÖZEL BİR REHABİLİTASYON SİSTEMİ
 • BİR YÖN BULMA DESTEK SİSTEMİ (ÜRONAVİGASYON)
 • BİR NORM BULMA SİSTEMİ
 • LAZER İNDÜKLÜ PLAZMA SPEKTROSKOPİSİ KULLANILARAK GIDA, YEM VE TOHUMLARDA PROTEİN ANALİZİ
 • BİR ÖLÇÜM CİHAZI
 • BİR OZON JENERATÖRÜ
 • BİR CERRAHİ KLAVUZ
 • BİR ARSENİK ADSORBENT VE ELDE EDİLMESİ İÇİN BİR YÖNTEM
 • POLİ(4-VİNİLPİRİDİN) NANOLİFLERİNİN ELDE EDİLMESİ İÇİN BİR YÖNTEM
 • BİR DİŞLİ KONTROL SİSTEMİ
 • BİR TİTREŞİMLİ YERÇEKİMİ AYIRICISI
 • KİNEZYOLOJİK YÜZEYEL ELEKTROMİYOGRAFİ CİHAZI
 • KARACİĞER FİBROZUNUN TEDAVİSİNDE LİPOKSİN A4 KULLANIMI
 • BİR DOKU GENİŞLETİCİ VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • ANTİBAKTERİYEL NANOHİDROKSİAPATİT NANOKOMPOZİTİNİN ANTİBİYOTİKLERLE BİRLİKTE KULLANIMI
 • BİR PİEZOELEKTRİK EYLEYİCİ
 • NİŞAN HATASI TESPİT SİMÜLASYONU
 • OKSİM ESTER YAPISINDA (ARİLALKİL) AZOL TÜREVİ ANTİFUNGAL BİLEŞİKLER
 • BİYOLOJİK ETKİLİ KOJİK ASİT TÜREVİ MANNİCH BAZLARI
 • KOJİK ASİT TÜREVİ BİLEŞİKLERİN ANTİKANSER VE ANTİTİROZİNAZ AKTİVİTELERİ
 • EKİPMAN PERFORMANSI DEĞERLENDİREN BİR DENEY DÜZENEĞİ
 • CXCL8 AMİNO UCU ÖNCÜL DİZİSİNDEN TÜREVLENEN İMMÜNMODÜLATÖR PEPTİT
 • CXCL14 AMİNO UCU ÖNCÜL DİZİSİNDEN TÜREVLENEN İMMÜNMODÜLATÖR PEPTİT
 • CXCL17 AMİNO UCU ÖNCÜL DİZİSİNDEN TÜREVLENEN İMMÜNMODÜLATÖR PEPTİT
 • BİR BOZUNMA SINIFLAMA CİHAZI
 • VAJİNAL YOĞUNLUK AYARLI BRAKİTERAPİ (YABRT) APLİKATÖRÜ
 • GSTP1 ENZİMİNE SPESİFİK ÖZGÜN VE YENİ NESİL İNHİBİTÖR BİLEŞİKLERİ
 • BELGE ÜZERİNDE OLUŞAN HASARLARIN TESPİT EDİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR DÜZENEK
 • GENİŞ BANT ARALIĞINDA ÇALIŞAN BİR YARIİLETKEN FOTODİYOT VE ELDE ETME YÖNTEMİ
 • LANTAN KARBONATİN BİYOAKTİVİTESİNİ ARTIRAN FORMÜLASYONLAR VE HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ
 • İKİNCİL KANSER RİSKİNİ AZALTAN BİR SÜTYEN
 • BİYOBOZUNUR BİR JEL ELDE ETME YÖNTEMİ
 • BİR DOKU ONARIM MALZEMESİ
 • GİZLİ KULLANIM ÖZELLİĞİNE SAHİP BİR İŞİTME CİHAZI

Uluslararası Patent Başvuruları

 • BİYOLOJİK ETKİLİ KOJİK ASİT TÜREVİ MANNİCH BAZLARI ( PCT – EP VE PCT -US )
 • KIKIRDAK DİLİMLEYİCİ BİR CİHAZ ( PCT – US )
 • BİR FUMİGANT ( PCT -GB )
 • LIPID-BASED NANOCARRIER SYSTEMS FOR USING CANCER TREATMENT ( PCT -EP )
 • OKSİM ESTER YAPISINDA (ARİLALKİL) AZOL TÜREVİ ANTİFUNGAL BİLEŞİKLER ( PCT -US )
 • BİR DİKEY VE TEMATİK ODAKLI ARAMA MOTORU VE VERİAMBARI SİSTEMİ ( PCT )
 • KOJİK ASİT TÜREVİ BİLEŞİKLERİN ANTİKANSER VE ANTİTİROZİNAZ AKTİVİTELERİ ( PCT )

Faydalı Model Listesi

Epiglot Tutucu Forseps
Oral Enjektör
Bir Ecza Dolabı
Isı Yalıtımı İçin Kuru Yaprak İçeren Bir Çadır
Bir Diz Uygulama Seti

Endüstriyel Tasarım Listesi

Oral Enjektör
Esnek Silecek Mekanizması

 

GEREKLİ FORMLAR

[/vc_section]

 

 

Thumbnail

Buluş Bildirim Formu

(Akademisyenler)

İNDİR (PDF)
Thumbnail

Buluş Bildirim Formu

(Sanayiciler)

İNDİR (PDF)
Thumbnail

Gizlilik Sözleşmesi

İNDİR (PDF)

 

 

 

 

TESCİL BELGELERİMİZ

Bir Agrega Kalıbı İncelemeli Patent Belgesi

Bir Dezenfeksiyon Aparatı

Dezenfektan Olarak Kullanılan Efervesan Tablet ve Üretim Yöntemi

Fosfopeptit Zenginleştirme Amacıyla Kullanılan Bir Malzeme ve Üretim Yöntemi

Klor Analizinde Kullanılan Efervesan Tablet

Kırık Kemik Tedavisinde Kullanılan Birimplant Ve Üretim Yöntemi

Bir Biyoaktif Doku Onarım Tabakası

Yeni Bir Esnek Silecek Mekanizması Endüstriyel Tasarım Belgesi

Bir Şerit Koruma Takip Sistemi

Bir Esnek Silecek Mekanizması

Oral Enjektör Endüstriyel Tasarım Belgesi

Oral Enjektör Faydalı Model Tescil Belgesi

Isı Yalıtımı İçin Kuru Yaprak İçeren Bir Çadır

Lipid-Based Nanocarrier Systems for Using Cancer Treatment

Akrilamid ve Hidroksimetil Furfural İçeriği Azaltılmış Kahve ve Kahve İkamesi Üretim Yöntemi

Bir Ecza Dolabı Faydalı Model

KONTROLLÜ SALIM SAĞLAYAN VANKOMİSİN MİKROKÜRELERİ İLE SERRATİOPEPTİDAZ İÇEREN JEL SİSTEMLERİ

OKSİM ESTER YAPISINDA (ARİLALKİL) AZOL TÜREVİ ANTİFUNGAL BİLEŞİKLER US

OKSİM ESTER YAPISINDA (ARİLALKİL) AZOL TÜREVİ ANTİFUNGAL BİLEŞİKLER

AKRİLAMİD VE HİDROKSİMETİL FURFURAL İÇERİĞİ AZALTILMIŞ, SUDA ÇÖZÜNÜR KAHVE VEYA KAHVE İKAMESİ VE ÜRETİM YÖNTEMİ

AKRİLAMİD İÇERMEYEN FIRINLANMIŞ UNLU MAMUL VE ÜRETİM YÖNTEMİ

 

 

PATENT OFİSİ

Esra YARDIMOĞLU

Patent Ofisi Koordinatörü/Patent Vekili

Fethiye Kaya

Patent Uzmanı/Patent Vekili

 

 

İletişim

HACETTEPE TTM

Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi
Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent Sit.
6. Ar-Ge C Blok Apt. No: 6 C/79 Çankaya /ANKARA
ht.ttm@hacettepe.edu.tr
Tel: (312) 297 62 78
Faks: (312) 297 62 82

 

 

 

 

 

Veri Politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Aydınlatma Metinleri web sitemizde yayınlanmıştır. Ayrıntıları İnceleyin